(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ៖ តួនាទីវិស័យសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត​ គឺជាការចូលរួមកសាងជាតិ