បទ៖ ឃ្លាតសង្សារព្រោះកូវីដចង្រៃ (លំនាំបទ៖ ថ្ងៃ១២កក្កដា)

បទ៖ ឃ្លាតសង្សារព្រោះកូវីដចង្រៃ
លំនាំបទ៖ ថ្ងៃ១២កក្កដា
ច្រៀងដោយ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ
សម្រួលបទភ្លេង៖ លោក ស៊ីវ សុខឿន
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ លោក ដួង សុខគា
ដឹកនាំផលិត៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា