សហគមន៍ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ត្មាត ប៊ើយមិនរុញរាក្នុងកាពារនិងអភិរក្សសត្វស្លាបកម្រទោះប្រឈមស្ថានភាពកូវីត19