រាជរដ្ឋាភិបាលកំណត់យកថ្លៃសេវាពីជនបរទេស សម្រាប់ការធ្វើតេស្ត ធ្វើចត្តាឡីស័ក និងការព្យាបាលកូវីត១៩