សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ករណីព្យាបាលជាសះស្បើយ ០១នាក់ និងមិនមានករនីវិជញជមានកូវីដ​១៩ ថ្មីនៅថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ករណីព្យាបាលជាសះស្បើយ ០១នាក់ និងមិនមានករនីវិជញជមានកូវីដ​១៩ ថ្មីនៅថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០