សម្តចតេជោ ហ៊ុនសែន អបអរសាទរការបើកទីផ្សាស្វាយស្រស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិន