ក្រសួងថាមពលរបស់រុស្ស៊ីទទួលស្គាល់នូវការពង្រីកកូតារបស់ open+​ ប្រសិនស្ថានភាពទីផ្សារអនុញ្ញាតិ