ឥណ្ឌារកឃើញអ្នកឆ្លង កូវីត១៩ ថ្មីៗ ចំនួន ១០,០០០នាក់ ក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃអង្គារនេះ និងជាកំណត់ត្រាដ៏អាក្រក់ថ្មីទៀត