ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សស្នើរក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស UN ឲ្យស៊ើបអង្កេតអំពីហិង្សាបង្ដដោយប៉ូលិសអាមេរិក