ក្រសួងពាណិជ្ចកម្មបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការចរចាជុំទីបី លើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-ចិន

វិទ្យុជាតិកម្ពុុជា៖លោកចេមហួត