(វីដេអូ)៖ ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តក្រចេះ ផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍សំខាន់ៗ ដល់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត​ ក្នុងការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋ