(វីដេអូ)៖ គម្រោងនៃការកែសម្រួល​ប្រព័ន្ធចរាចរណ៍ នឹងប្ដូរទីតាំងភ្លើងស្តុបនៅចំនុចក្ដាន់ពីរ ជិតរួចហើយ