រដ្ឋមន្រ្ដីការបរទេសអាមេរិកស្នើឲ្យអាមេរិកជួយរុស្សីសម្អាតប្រេងកំពប់នៅក្នុងទន្លេArctic