រដ្ឋាភិបាលចិនចេញផ្សាយ សៀវភឿស ស្ដីពីសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីត១៩នៅប្រទេសចិន