សិង្ហបុរីពង្រឹងសមត្ថភាពរោងចក្រ ដើម្បីការផលិតវ៉ាក់សាំង ស្របពេលកំពុងឆ្លងកូវីត១៩