លោក Duterte ចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការសម្លាប់ឈ្មួញគ្រឿងញៀនជាថ្មី