៦នាក់ស្លាប់ និង១០នាក់របួសដោយសារគ្រោះថា្នក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសម្សិលមិញ