សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០