ក្រសួងសុខាភិបាល​ក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ស្តី​ពី​ការអនុវត្ត​គម្លាត​សុវត្ថិភាព​សង្គម​ និង​គ​ម្លា​ត​សុវត្ថិភាព​បុគ្គល​

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត