ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញករណីកូវីដ19ថ្មីម្នាក់ទៀត

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត