សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត អំពី ជំនួបពិភាក្សាការងារស្តីពី ” សវនកម្មលើបញ្ជីបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៩” រវាងគ.ជ.ប និង COMFREL

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត អំពី

ជំនួបពិភាក្សាការងារស្តីពី ” សវនកម្មលើបញ្ជីបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៩” រវាងគ.ជ.ប និង COMFREL