សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ជំនួបពិភាក្សាការងារស្តីពី “សវនកម្មលើបញ្ជីបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៩” រវាង គ.ជ.ប និង COMFREL

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត