​ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាល បានចុះពិនិត្យទីតាំង២កន្លែង ដែលប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំធ្វើទំនប់ទឹក នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង