រដ្ឋសភា បន្តបើកសម័យប្រជុំពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ចំនួន២