លោក ដូណាល់ ត្រាំ វាយបកទៅអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកវិញ ដែលបានរិះគន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបាតុកម្ម ដែលកំពុងផ្ទុះរីករាលពាសពេញប្រទេស