ឳសថនិងផលិតផលក្លែងក្លាយជាង ១៣០តោន ត្រូវដុតកម្ទេចចោល