មន្ត្រីកាំកុងត្រូលចុះពិនិត្យទំនិញនៅតាមតូបនានា នៅស្រុកអូរាំង