ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោកកើនដល់ជិត ៦.៧លាននាក់ ស្លាប់ជិត៤០ម៉ឺននាក់ និងជាសះស្បើយជាង ៣.២លាននាក់