ទឹកប្រាក់វិភាគទានប្រាក់បៀរវត្សដោយស្ម័គ្រចិត្តពីមន្រ្តីសាធារណៈ ជូនមូលនិធិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ កើនរហូតដល់ ១០លានដុល្លារហើយ