ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជា ៖ «ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយ និងការក្លែងព័ត៌មាន ពុំមានតម្លៃស្មើនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិ និងការនិយាយស្របច្បាប់ឡើយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត