រដ្ឋមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈបញ្ជាក់ថា ឆ្នាំនេះផ្អាករើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី