កម្ពុជានឹងចុះហត្ថលេខារផ្លូវការ ក្នុងការនាំចេញស្វាយស្រស់ទៅប្រទេសចិនដោយផ្ទាល់ នៅសប្ដាហ៍ក្រោយ