សហភាពអឺរ៉ុប និងអង់គ្លេសច្រានចោលគំនិតក្នុងការបញ្ចូលរុស្ស៊ីក្នុងកិច្ចប្រជុំ G7 ឡើងវិញ