រឿងអប់រំខ្លី៖ គ្រួសាររីករាយ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន
រឿងអប់រំខ្លី៖ គ្រួសាររីករាយ
រៀបរៀងដោយ ក្រុមការងារនាយកដ្ឋានអប់រំកុមារតូច នៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា សហការជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

https://youtu.be/ERPbEqQeshA