ទីក្រុងវូហានរបស់ចិនរៀបចំពិព័រណ៍ការងារលើកដំបូង សម្រាប់និស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សា ក្រោយCOVID-19 ស្ងប់ស្ងាត់