កម្ពុជាទទួលចំណូលជាង២៤១លានដុល្លារ ពីការនាំចេញអង្កររយៈពេល៥ខែដំបូងឆ្នាំនេះ