ទូតខ្មែរនៅអាមេរិច អំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋ នៅឱ្យឆ្ងាយពីការជួបជុំ និងកាត់បន្ថយការចេញក្រៅផ្ទះ