អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម

AKP ថ្ងៃទី ០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០