កិច្ចសម្ភាសន៍ស្ដីពី គម្រោងជិះស៊ីក្លូពីភ្នំពេញ-សៀមរាប