ប្រជាពលរដ្ឋសម្រុកយកយានយន្តតូចធំធ្វើឆៀក បានចំនួន៦៥៦គ្រឿង នៅខេត្តត្បួងឃ្មុំ