លោកត្រាំកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយ WHO ខណៈជំងឺរាតត្បាតរួបរឹតអាមេរិកទ្បាទីន