ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង២០ថ្ងៃទី០១ និងម៉ោង០៦ព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

 ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា