រុស្ស៊ីកំពុងចាត់ចែងថ្នាំប្រឆាំងវីរុសមួយប្រភេទ ដើម្បីយកទៅព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយទៅ