(វីដេអូ)៖ ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាល ចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំ និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន ចុះជួយបញ្ហាដីធ្វើស្រែជូនប្រជាពលរដ្ឋ