អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប ណែនាំពលរដ្ឋឲ្យពីវិធានការការពារជំងឺកូវីត១៩