ប្រជាពលរដ្ឋនៅខណ្ឌព្រែកព្នៅ មានការលំបាកក្នុងការបង់ថ្លៃសេវាសំរាម