វេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិល ចូលរួមចំណែកទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីត១៩​ នៅខេត្តរតនគីរី