យុទ្ធនាការបាញ់ថ្នាំទប់ស្កាត់ បង្ការ និងសម្លាប់មេរោគកូវីត១៩ នៅមណ្ឌលគីរី