ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោកកើនដល់ជាង ៦.១លាននាក់ ស្លាប់ជាង ៣៧ម៉ឺននាក់ និងជាសះស្បើយជាង ២.៧លាននាក់