បទ ៖ ចាំបងឈ្នះកូវីដ (លំនាំបទ ៖ ស្នេហ៍វ័យចំណាស់)

បទ ៖ ចាំបងឈ្នះកូវីដ
លំនាំបទ ៖ ស្នេហ៍វ័យចំណាស់
ច្រៀងដោយ ៖ កញ្ញា សុខ សូភ័ស្ស
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ដួង សុខគា
ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ជា ធារ៉ា លោក សាន សុធា លោក ម៉េត វណ្ណី
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធី អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា